Programmet samt fortbildningarna bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap


Rektorns sätt att styra och leda har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Vi erbjuder nu en ettårig riktad fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer. Huvudfokus kommer att ligga på elevernas lärmiljö och skolans resultat.

 

En ettårig riktad fortbildning till rektorer med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling (tidigare Rektorslyftet). Rektorns sätt att styra och leda har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Fokus ligger på elevernas lärmiljö och skolans resultat.


​Målgrupp

Målgruppen för fortbildningen är rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och arbetat minst ett år som rektor. Rektorslyftet omfattar 7,5 hp och bedrivs på avancerad akademisk nivå.

 

 

Den 15 mars 2017 startar höstens anmälningsomgång.

Från den 15 mars till och med den 18 april går det att göra en anmälan till hösten 2017. Rektorer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan görs via Skolverkets hemsida.

www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/fortbildning-for-rektorer

 

 

Att tänka på före under och efter fortbildningen.

Skolverket har tagit fram en checklista att förhålla sig till gällande denna fortbildning, se dokumentet nedan.

Checklista_FFR.pdf

Uppskattad fortbildning

Fortbildning för rektorer är en mycket uppskattad fortbildning med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

 

Röster om Rektorslyftet

Rektor kan aktivt stödja lärarna i att utveckla undervisningen

Läraren och den undervisning barn och elever möter under sin skoltid är avgörande för deras utveckling och lärande. Rektorer som går vår fortbildning kommer att fördjupa sitt kunnande i att stödja förändringsprocesser som utvecklar kvalitén på undervisningen och därmed ökar elevernas måluppfyllelse.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder. Under utbildningen får rektor god möjligheter att på ett kvalificerat sätt fördjupa sitt kunnande och sin förmåga att:

  •    analyser skolans verksamhetskvalitet,
  •    kartlägga och beskrivalärmiljöer och undervisningsprocesser,
  •    använda redskap och metoder för resultatanalays, tolkning och dokumentation,
  •    använda metoder för återkoppling och kommunikation,
  •    använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt  lärande, eller
  •    använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av    betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Stöd i det dagliga arbetet

Deltagarna får goda möjligheter att, tillsammans med andra rektorer, på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Möjlighet att involvera medarbetare

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

 

 


 

 



 

 

 

 
stäng