Programmet samt fortbildningarna bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.

Ny sökomgång inför hösten 2017 till fortbildningen Förskolechefers pedagogiska ledarskap 7,5 hp vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna

Vi har fått förnyat förtroende av Skolverket att genomföra denna fortbildning några år framåt. Känns stimulerande, då det var hård konkurrens bland de drygt 20 sökande. Vår nuvarande fortbildning har också fått mycket uppskattning från deltagare och huvudmän.

 

www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/forskolechefer


Under mars månad 2017 startar höstens anmälningsomgång

Under mars månad 2017 går det att göra en anmälan till hösten 2017. Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker varje vår och fortbildningen startar under höstterminen.

 

Anmälan görs via skolverket anmälnigslänk. Så snart Skolverket lagt upp anmälningslänken, kommer vi även lägga upp den här.


För mer information om målgrupp och inriktning för fortbildningen, hänvisas till fliken "Fortb. förskolechefer" i menyn till vänster

Årets stora konferens för skolledare 6-7 oktober 2016

Årets tema: Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar?

 

Skolledaren och forskningen är en konferensserie där vetenskap och ledarskap möts. Temat för 2016-års konferens är: Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar? Konferensen arrangeras av de lärosäten som ansvarar för nationella Rektorsprogrammet. Konferensen genomförs i Stockholm tillsammans med Rektorsprogrammen vid Uppsala universitet och Stockholms universitet den 6-7 oktober.

 

Konferensserien anordnas av de lärosäten som ger Rektorsprogrammet. Den utmärker sig dels genom dess akademiska hemvist och nationella utbredning hos landets lärosäten, och dels genom dess unika funktion som mötesplats mellan de som forskar om och de som utövar ledarskap i skola och förskola. Den första konferenserna anordnades hösten 2014 och ambitionen är att vartannat år anordna konferens kring något angeläget tema som berör ledarskap och styrning inom skola och utbildning. 

Globala klassrum, breda uppdrag, skolledarens roll och ansvar

Alla som verkar inom förskola och skola påminns dagligen om ökade krav och förändrade villkor. De ökade kraven har hittills handlat om måluppfyllelse, kvalitet och bättre resultat; vanligtvis kopplade till föreställningar om nationell konkurrenskraft. Skolans förändrade villkor har dock hamnat i skymundan i jakten på bättre resultat. Allt fler röster pekar på vikten av att ta skolans breda uppdrag på allvar, samt förändrade villkor för detta uppdrag. Det är dags att vidga fokus så att det innefattar hela skolans uppdrag, men också för att vidgade fokus anses vara nödvändiga för goda resultat.

Skola och utbildning är inte längre enbart nationella fenomen. De är globalt beroende vilket antalet nyanlända exemplifierar. Svenskt skolväsende ska främja demokratisering, rättigheter, inkludering och de förmågor vi förväntar oss av goda samhällsmedborgare. Det tål emellertid att diskuteras vad detta innebär i en skola som förändras utifrån och inifrån av globala och sociala utmaningar. Det är mot denna bakgrund Skolledaren och forskningen aktualiserar skolans förändrade villkor och breda uppdrag samt skolledarskapets roll, utmaningar och möjligheter i detta.

Årets huvudtalare är: 

Professor J. Tim Goddard, University of Prince Edwards Island, Canada

Educational leadership in a multicultural society

 

Professor Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola

Interkulturell skolutveckling och ledarskap

 

PhD Niclas Rönnström, Stockholms universitet

Att fostra världsmedborgare i svensk skola: varför och hur då?

 

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström avslutar konferensen

 

Utöver huvudtalarna (se länken nedan) medverkar deltagare från Rektorsprogrammet eller fortbildningarna FFF/FFR i parallella seminarier om lokala utvecklingsarbeten kring årets tema Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag – skolledarens roll och ansvar?

 

Från vårt område har vi i år följande seminarier:

 

Flerspråkighet i undervisningen genom medarbetardriven chefsstödd skolutveckling

Anneli Wessman – Förstelärare, Borlänge

Anita Isaksson – Rektor, Borlänge 

 

Inkludering för trygghet som grund för måluppfyllelse  -vad krävs av skolledaren för att klara det?

Sirkka Persson, rektor Kringlaskolan, Södertälje

 

Att leda en skola i riktning mot ett interkulturellt förhållningssätt

Victoria Åkerlund, rektor Källskolan, Norberg

 

För mer information och anmälan:

http://www.pol.umu.se/cpd/seminarier-och-konferenser/skolledaren-och-forskningen/

 

Vi ses den 6-7 oktober i Stockholm!

 

Ulf Nytell

070-359 66 60

Rektorsprogrammet 30 hp

Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning, som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Programmet utvecklar chefer i uppdraget att leda skola och förskola. Fokus är på skolledaren som resultat- och verksamhetsansvarig.

 

Att tänka på före under och efter fortbildningen.

Skolverket har tagit fram en checklista att förhålla sig till gällande denna fortbildning, se dokumentet nedan.

Checklista_RP.pdf

 

Samarbete mellan tre lärosäten

Programmet bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket. En fördel med ett konsortium är att den bästa kompetensen kan nyttjas vid de tre lärosätena. Samtliga lärosäten har omfattande erfarenheter av utbildningar för ledningspersonal inom skola och förskola.

 

Teori och praktiskt arbete

Genom att varva teori med praktiskt arbete får deltagaren möjlighet att tillämpa de nya kunskaperna i sin vardag och utveckla sitt ledarskap. Under utbildningen kommer ett utvecklingsarbete att genomföras.

 

Utbildningsplatser
Under utbildningens tre år träffas vi fysiskt 32 dagar. Oftast är vi då på internat med en eller ibland två övernattningar. Vi strävar efter att finna trevliga och ändamålsenliga konferensanläggningar. Helst ska de vara enkla att nå via tåg. Under de två första blocken är vi för det mesta på konferensanläggningar i Mälardalen. Under block 3 kommer vi att vara ibland i Mälardalen och ibland i Dalarna t ex Tällberg. I varje block brukar vi också vara på det aktuella lärosätet cirka en gång.

 

 

Utbildningen kan översiktligt illustreras på följande sätt:

 

Oversikt-_vit.png

 

Genom att klicka på Utbildningens upplägg i listan till vänster får du mer information om upplägget samt om respektive kunskapsblock.


Klicka här för att komma till Skolverkets folder "Om Rektorsprogrammet".

 
stäng